หน้าแรก

pati

ภาคปกติ

ภาคกศ.บป.

service_online
bnnr_opac
bnnr_links
MainLogo
Google

ทดสอบ

DSC00378
b_new

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556   news รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

รายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติการโอนย้ายจากมหาวิทยาลัยอีสาน เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาคเรียน 1/255

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554-2555

นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน รุ่น 3-4 Take Short Course ณ Massey University,Palmerston North , New Zealand ระหว่างเดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม 2556

นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน รุ่น 2 Take Short Course ณ University of Jeorjia สหรัฐอเมริกา ระหว่างเดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม 2555

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน เข้าเรียน ภาคเรียนที่1/2555 วันที่ 9 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว คณะครุศาสตร์ 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2555

ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน ภาคเรียนที่1/2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2555

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2555

ภาพการประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต/ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF

การศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน ณ ประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 14 – 19 ตุลาคม 2554

ภาพกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การวิจัยพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน ณ Massey University เมือง Palmerston North ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่าง 30 กันยายน – 31 ตุลาคม 2554

ภาพข่าวการเสริมสร้างประสบการณ์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาปริญญาโท/เอก สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน

การเสริมสร้างประสบการณ์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาปริญญาโท/เอก สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน

การสัมมนาประเด็นวิจัย/วิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน รอบ 2

Workshop on “Affective-Based Learning and Current Research Trends in Curriculum and Instruction” : Asst.Prof. Dr.Larry Tinnerman

บรรยากาศการทดสอบวัดคุณสมบัติ (QE) นักศึกษาปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯเตรียมพร้อมและพิจารณาแบบทดสอบวัดคุณสมบัติ (QE) ระดับปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่องการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาระดับปริญญาเอก

คณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และประธานหลักสูตรระดับดุษฎีบันฑิต เดินทางร่วมประชุมวางแผน ด้านการผลิตพัฒนาศึกยภาพนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ณ Indiana State University ระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤษภาคม 2554

คณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และประธานหลักสูตรระดับดุษฎีบันฑิต เดินทางร่วมพิธีลงนาม MOU ด้านการผลิตพัฒนาศึกยภาพนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ณ California State University Stanisluas ระหว่างวันที่ 27 เมษายน-1 พฤษภาคม 2554

กิจกรรมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน ที่สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 20 เมษายน 2554

การศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน ณ ประเทศเวียตนาม ระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤษภาคม 2554

การศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน ณ ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 4 – 7 เมษายน 2554

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ด้านการพัฒนาการรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์เรคแซม เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2554

การสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน ณ เมืองหลวงพระบาง – นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2554

การประชุมวิชาการเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกสาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม 2554

ประกาศ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการส่งเสริมเผยแพร่บทความวิชาการ พ.ศ. 2550 

สรุปการเตรียมการในการจัดทำวารสารราชภัฏมหาสารคาม

คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับบทความวิชาการฯเพื่อพิมพ์ใน “วารสารราชภัฏมหาสารคาม”

b_sara
pro
manual_thesis (1)
b_vi1
bnnr_thesis
b_vi2
banner_step_defence
banner_step_pro
alumni
waroononline49_3
banner-arcm (1)
banner-graduate
banner_lc
banner_comcenter
bnnr_be
bnnr_rmunews
bnnr_rmuprofile
bnnr_lawproj
bnnr_edb
bnnr_ejournal (1)
bnnr_guide
rmu-banner