หลักสูตรป.โทและป.เอก I
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
:::Rajabhat Maha sarakham University :::
 
ภาคปกติ
ภาค กศ.บป.

สถิติผู้เข้าเวบไซต์

   
 
 
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ด่วนที่สุด รายละเอียด
 • ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 รายละเอียด
 • รายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติการโอนย้ายจากมหาวิทยาลัยอีสาน เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาคเรียน 1/2556 รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554-2555 รายละเอียด
 • นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน รุ่น 3-4 Take Short Course ณ Massey University,Palmerston North , New Zealand ระหว่างเดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม 2556 รายละเอียด
 • นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน รุ่น 2 Take Short Course ณ University of Jeorjia สหรัฐอเมริกา ระหว่างเดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม 2555 รายละเอียด
 • ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน เข้าเรียน ภาคเรียนที่1/2555 วันที่ 9 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว คณะครุศาสตร์ รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2555 รายละเอียด
 • ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน ภาคเรียนที่1/2555 รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2555 รายละเอียด
 • ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2555 รายละเอียด
 • ภาพการประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต/ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF รายละเอียด
 • การศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน ณ ประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 14 - 19 ตุลาคม 2554 รายละเอียด
 • ภาพกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การวิจัยพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน ณ Massey University เมือง Palmerston North ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่าง 30 กันยายน - 31 ตุลาคม 2554 รายละเอียด
 • ภาพข่าวการเสริมสร้างประสบการณ์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาปริญญาโท/เอก สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน รายละเอียด
 • การเสริมสร้างประสบการณ์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาปริญญาโท/เอก สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน รายละเอียด
 • การสัมมนาประเด็นวิจัย/วิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน รอบ 2 รายละเอียด
 • การประชุมปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัย/วิทยานิพนธ์ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรีียนการสอน" นักศึกษาป.โท สาขาหลักสูตรและการเีรียนการสอน ศูนย ม.รม. รายละเอียด
 • การประชุมปฏิบัติการ "การออกแบบและการเขียนโครงร่างการวิจัยอย่างมีคุณภาพ" นักศึกษาป.โท สาขาหลักสูตรและการเีรียนการสอน ศูนย ม.รม. รายละเอียด
 • การประชุมปฏิบัติการสร้างเสริมประสบการณ์วิจัยทางการศึกษานักศึกษาป.โท สาขาหลักสูตรและการเีรียนการสอน ศูนย์เจแบค หนองคาย รายละเอียด
 • Workshop on “Affective-Based Learning and Current Research Trends in Curriculum and Instruction” : Asst.Prof. Dr.Larry Tinnerman รายละเอียด
 • บรรยากาศการทดสอบวัดคุณสมบัติ (QE) นักศึกษาปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน รายละเอียด
 • ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯเตรียมพร้อมและพิจารณาแบบทดสอบวัดคุณสมบัติ (QE) ระดับปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน รายละเอียด
 • ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่องการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาระดับปริญญาเอก รายละเอียด
 • คณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และประธานหลักสูตรระดับดุษฎีบันฑิต เดินทางร่วมประชุมวางแผน ด้านการผลิตพัฒนาศึกยภาพนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ณ Indiana State University ระหว่างวันที่ 2 - 5 พฤษภาคม 2554 รายละเอียด
 • คณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และประธานหลักสูตรระดับดุษฎีบันฑิต เดินทางร่วมพิธีลงนาม MOU ด้านการผลิตพัฒนาศึกยภาพนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ณ California State University Stanisluas ระหว่างวันที่ 27 เมษายน-1 พฤษภาคม 2554 รายละเอียด
 • กิจกรรมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน ที่สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 20 เมษายน 2554 รายละเอียด
 • การศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน ณ ประเทศเวียตนาม ระหว่างวันที่ 2 - 5 พฤษภาคม 2554 รายละเอียด
 • การศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน ณ ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 4 - 7 เมษายน 2554 รายละเอียด
 • นักศึกษาปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ด้านการพัฒนาการรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์เรคแซม เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2554 รายละเอียด
 • การสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน ณ เมืองหลวงพระบาง - นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2554 รายละเอียด
 • การประชุมวิชาการเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกสาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 27 - 28 มกราคม 2554 รายละเอียด
 • ประกาศ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียด
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการส่งเสริมเผยแพร่บทความวิชาการ พ.ศ. 2550   รายละเอียด
 • คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับบทความวิชาการฯเพื่อพิมพ์ใน "วารสารราชภัฏมหาสารคาม" รายละเอียด
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
 • การเปลี่ยนแปลงหลักการด้าน"หลักสูตรและการสอน" ทั้งในเชิงทฤษฎีและปรากฏการณ์ รายละเอียด
 • หลักสูตรสถานศึกษาแท้เพื่อผู้เรียนเป็นสำคัญ
  รายละเอียด
 • เดินตามรอบพระบาทเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า
  รายละเอียด
 • การศึกษากับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต
  รายละเอียด
อ่านทั้งหมด
 


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 5 ตุลาคม 2556 กดปุ่ม Refresh เพื่อดูข้อมูลใหม่
จัดทำโดย สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สงานลิขสิทธ์
ส่งข้อแนะนำในการปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ Tel.084-2705056 :Webmaster